Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU VELJO TORMISE KULTUURISELTS PÕHIKIRI

Kinnitatud üldkoosolekul 10. mail 2007. aastal

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ühenduse ametlik nimi on “Mittetulundusühing Veljo Tormise Kultuuriselts” (edaspidi “Selts”).
1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik. Aadress: Keskväljak 10
Kuusalu 74601 Kuusalu vald
Harju Maakond
1.3. Selts on kasumit mittetaotlev, avalikes huvides tegutsev vabatahtlike isikute ühendus, mis tegutseb Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
1.4. Selts on asutatud tähtajatult.
1.5. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. Seltsi tegevuse eesmärgid:
1.6.1. Kuusalu valla kultuurielu edendamine;
1.6.2. rahvakultuuri uurimine, säilitamine ja taaselustamine;
1.6.3. helilooja Veljo Tormise elu ja loomepärandi väärtustamine ja propageerimine.
1.7. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
1.7.1. korraldab kultuuriüritusi, konverentse, õppepäevi, kursuseid, õppereise, festivale, teeb koostööd riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, rahvusvaheliste organisatsioonidega, kohalike omavalitsustega, koolidega, lasteaedadega, muude Seltsi tegevusest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
1.7.2. osaleb rahvusvahelistes koostööprojektides;
1.7.3. kogub Seltsi ees seisvate eesmärkide saavutamiseks vajalikke rahalisi ja esemelisi
vahendeid;
1.7.4. annab kogutud rahaliste vahendite arvel välja sihtotstarbelisi stipendiume, toetusi;
1.7.5. annab välja trükiseid ning Seltsi tegevust kajastavaid informatiivseid materjale;
1.7.6. tegeleb muude käesoleva põhikirja ja Eesti Vabariigi seadustega mitte vastuolus olevate ettevõtmistega;
1.7.7. sooritab kinnisvara haldamiseks, valdamiseks ja arendamiseks vajalikke tehinguid;
1.7.8. võib astuda seltside ja liitude (ka rahvusvaheliste) liikmeks.
1.8. Seltsi tegevuse põhimõtteks on:
1.8.1. liikmete hääleõiguslik võrdsus;
1.8.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteülekantavus;
1.8.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused Seltsi ees.
1.9. Selts võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi.
1.10. Seltsil on iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

2. LIIKMELISUS

2.1. Seltsi liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda Seltsi töös,
tunnistavad Seltsi põhikirja ja on valmis tegutsema Seltsi eesmärkide elluviimisel.
2.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus isikliku kirjaliku avalduse põhjal ja Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel.
2.3. Liikmelisust Seltsis ja liikmeõiguste teostamisel ei saa üle anda ega pärandada.
2.4. Seltsi liikmelisus on seotud osa- ja sisseastumismaksuga. Antud maksete suuruse määrab Seltsi Üldkoosolek.
2.5. Seltsi liige arvatakse Seltsist välja:
2.5.1 Seltsi liikme kirjaliku avalduse alusel;
2.5.2. Seltsi liikme surma (füüsiline isik) või likvideerimise (juriidiline isik) korral;
2.5.3. Seltsi põhikirja sätete korduva rikkumise, Seltsi tegevuse kahjustamise korral või
teadlikult ebaõigete andmete esitamisel Seltsi liikmeks astumisel;
2.5.4. üldkoosoleku poolt kindlaks määratud liikmemaksude mittetasumisel.
2.6. Otsuse liikme väljaarvamise kohta Seltsist ja liikmemaksu tagastamise või mittetagastamise kohta teeb Seltsi juhatus seaduses ettenähtud korras.
2.7. Seltsi juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige vaidlustada ning edasi kaevata Seltsi üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras.
2.8. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud, ei ole õigusi Seltsi varale.
2.9. Seltsil on õigus oma tegevusega silmapaistnud isikud kuulutada Seltsi auliikmeteks, kes on
maksudest vabastatud kuid omavad kõiki täisliikme õigusi.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikme õigused ja kohustused sätestatakse Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva põhikirja alusel.
3.2. Seltsi liikmel on õigus:
3.2.1. valida ja olla valitud Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.2. kirjaliku volituse alusel delegeerida oma hääleõigus teisele seltsi liikmele;
3.2.3. saada teavet Seltsi tegevuse kohta, teha ettepanekuid Seltsi tegevuse edendamiseks;
3.2.4. kasutada muid Seltsi põhikirjast tulenevaid õigusi.
3.3. Seltsi liige on kohustatud:
3.3.1. täitma seltsi põhikirjast tulenevaid nõudeid;
3.3.2. säästvalt ja peremehelikult suhtuma Seltsi varadesse;
3.3.3. õigeaegselt tasuma makseid Seltsi juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

4. JUHTIMINE

4.1. Seltsi kõrgemaiks organiks on Seltsi liikmete üldkoosolek, koosolekute vahelisel perioodil
Seltsi juhatus.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduste või käesoleva põhikirja alusel antud juhatuse või Seltsi muu organi pädevusse.
4.3. Seltsi üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. tegevussuundade ja eesmärkide muutmine ja lisamine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine;
4.3.4. tegevusaruandluse määramine;
4.3,5, varade kasutamise kindlaksmääramine;
4.3.6. tehingute või nõuete puhul Seltsi esindajate määramine;
4.3.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduste või põhikirja alusel antud Seltsi teiste organite pädevusse;
4.3.8. Seltsi tegevuse lõpetamine.
4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole Seltsi liikmetest ja käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.
4.5. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on antud üle poole koosoleku
osalevate liikmete häältest.
4.6. Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 2/3 Seltsi liikmete nõusolek.
4.7. Üldkoosoleku otsusega valitakse juhatuse koosseisu 3 kuni 7 füüsilist isikut Seltsi liikmete hulgast tähtajaga kuni 2 aastat.
4.8. Seltsi Juhatuse pädevus:
4.8.1. Juhib ja esindab Seltsi koosolekute vahelisel perioodil.
4.8.2. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes kui seadus ei ole määratlenud teisiti.
4.8.3. Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees , tema äraolekul asendavad teda asetäitjad, kes on valitud juhatuse liikmete hulgast.
4.8.4. Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees või tema asetäitja vähemalt kord nelja kuu jooksul.
4.8.5. Juhatus kutsub vähemalt üks kord aastas kokku üldkoosoleku ning muudel juhtudel seaduse ja põhikirjaga ette nähtult.
4.8.6. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma kui seda nõuavad kirjalikult ja põhjendatult 1/10 Seltsi liikmetest. Kui juhatus seda ei tee, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda juhatusele ette nähtud protseduuride alusel.
4.8.7. Juhatus viib ellu üldkoosoleku otsuseid Seltsi vahendite kasutamise kohta, palkab
vajadusel Seltsile töötajaid, kinnitab nendele tööülesanded ja tasustamise korra, korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadustele ning Seltsi põhikirjale.

5. TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1. Seltsi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul. Seltsi tegevuse teavitamise muu kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.
5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid avalikustatakse kohalike ja riiklike meediakanalite
kaudu.

6. MAJANDUSTEGEVUS JA VARAHALDUS

6.1. Seltsi vara tekib tulust, mida võidakse saada Seltsi väljaannete levitamisest või Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest, liikmete osamaksudest ja kohalike omavalitsuste sihtotstarbelistest eraldistest ja majandusabist, maksetena mitmesugustelt fondidelt taotluste alusel, annetustest ja muudest laekumistest.
6.2. Selts ekspluateerib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.

7. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle, valib revisjonikomisjoni ja vajadusel
audiitorkontrolli.
7.2. Revisjonikomisjon valitakse vähemalt 3 liikmeline.
7.3. Revisjonikomisjon esitab üldkoosolekule aruande majandusaasta tulemuste kontrolli kohta.

8. TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Seltsi tegevus lõpetatakse:
8.1.1. üldkoosoleku otsusega;
8.1.2. pankrotimenetluse alustamisega Seltsi vastu;
8.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla 2 või muu seadustes sätestatud suuruse;
8.1.4. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduste või põhikirjaga ette nähtud organite
liikmeid;
8.1.5. muudel seadustes ette nähtud alustel.
8.2. Seltsi tegevuse lõpetamise ja likvideerimise protseduuridel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
8.3. Seltsi tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmeist. Seltsi liikmeid peab olema eelnevalt kirjalikult teavitatud vastava koosoleku päevakorrast.
8.4. Seltsi likvideerimisel kantakse allesjäänud vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist samalaadsete eesmärkidega tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud organisatsiooni, riigi või kohaliku omavalitsuse bilanssi.
8.5. Kui Seltsi vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse likvideerimisel vara jaotamisel seadustes sätestatust.
8.6. Kui käesolev põhikiri on vastuolus Eesti Vabariigi seadusesätetega, lähtutakse seaduslikkuse printsiipidest.

MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsi juhatus