Arengukava


MTÜ VELJO TORMISE KULTUURISELTS

Strateegiline arengukava

Kuusalu 2009

1. MISSIOON (kutsumus ja kohustus)
V. Tormise Kultuuriselts on Eesti ühe kultuuriloolise piirkonna – Kuusalu kihelkonna – vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hoidev, taastav ja arendav mittetulundusühing, mille tegevus toetab kohaliku identiteedi ja rahvuskultuuri püsimist, kollektiivse mälu tugevdamist ning aitab väärtustada Kuusalu kihelkonda elukeskkonnana.
Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevus on suunatud pärimuskultuuri säilitamisele ajaloolise Kuusalu kihelkonna territooriumil, aga ka kõigile tegevustele mujal, mis sellele kaasa aitavad.

2. VISIOON (tulevikupilt)
V. Tormise Kultuuriselt koondab kõiki Kuusalu kihelkonna elanikke, kes tunnevad huvi vaimse kultuuripärandi vastu ja soovivad seda kaitsta ja hoida. Selts tagab austuse asjaomaste kogukondade, rühmade ja üksikisikute vaimse kultuuripärandi vastu. Seltsi tegevus tõstab kohalikul ja riiklikul tasandil teadlikkust vaimse kultuuripärandi ja selle hindamise tagamise olulisusest. V. Tormise Kultuuriselts on Kuusalu kihelkonna väärtuste teadvustaja, kujundaja ja hoidja.
V. Tormise Kultuuriselts pakub võimalusi loominguks ja huvitegevuseks. Kultuuriseltsis tegutsevad huviringid, milles osalemiseks on võimalusi erinevas vanuses inimestel ning mida juhivad oma ala tugevad tegijad.
V. Tormise Kultuuriselts omab häid kontakte ja teeb tihedat koostööd erinevate kultuuri- ja haridusasutustega nii Kuusalu kihelkonnas, kui ka kaugemal ning on neile arvestatav, usaldusväärne ja sõbralik koostööpartner.
V. Tormise Kultuuriseltsi korraldatud kultuurisündmused aitavad laiendada kohaliku elanikkonna silmaringi, väärtustada, säilitada ja arendada kohalikku identiteeti ja on kujunenud Kuusalu kihelkonna traditsioonide kandjaks.

3. VÄÄRTUSED
1) Kompetentsus ja usaldusväärsus – V. Tormise Kultuuriseltsi pakutav teave on professionaalne. Seltsi liikmed väärtustavad pidevat arengut kõigis oma tegemistes. Omavahelises suhtluses hinnatakse kompetentsust ja koostööd.
2) Arenguvõimelisus – V. Tormise Kultuuriseltsi iseloomustab ajaga kaasas käimine. Selts on tulevikku vaatav, perspektiivi pakkuv optimistlik organisatsioon. V. Tormise kultuuriselts on innovaatiliselt konservatiivne, hoides ja väärtustades vana, kasutades kaasaegseid meetodeid ja vahendeid.